Raport ESPI 18/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 773 122,46 zł w październiku 2020 r., co oznacza spadek o 8,2 % rdr.,
  • 12 970 041,97 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2020 r., co oznacza spadek o 14,2 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu październiku odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową
i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • EBI 9/2020 z dnia 6 października 2020 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021
  • ESPI 17/2020 z dnia 14 października 2020 r. Raport miesięczny za wrzesień 2020 r.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 grudnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad
    2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect