Raport ESPI 16/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 842 181,67 zł w sierpniu 2020 r., co oznacza spadek o 11,5 % rdr.,
  • 9 977 955,64 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2020 r., co oznacza spadek
    o 19,5 % rdr.
  1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu sierpniu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 15/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Raport miesięczny za lipiec 2020 r.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 14 października 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień
    2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect