Raport EBI 11/2020

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd Spółki Dektra SA przekazuje harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku:

 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 –

w dniu 10 marca 2021 r.

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku –

w dniu 14 maja 2021 r.

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku –

w dniu 13 sierpnia 2021 r.

 • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku –

w dniu 12 listopada 2021r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Raport ESPI 21/2020

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.


Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

Raport ESPI 20/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za listopad 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 578 099,54 zł w listopadzie 2020 r., co oznacza spadek o 16,9 % rdr.,
 • 13 548 141,51 zł narastająco w okresie styczeń –listopad 2020 r., co oznacza spadek
  o 14,3 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w listopadzie odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także związane z tym mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową
i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 10/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Raport finansowy DEKTRA SA za III kwartał 2020 r.
 • ESPI 18/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. Raport miesięczny za październik 2020 r.
 • ESPI 19/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 stycznia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za grudzień
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 19/2020

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji imiennych

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu (“Spółka”) na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariusza do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Toruniu – adres: Równinna 29-31.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.

Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.)

Raport ESPI 18/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za październik 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 773 122,46 zł w październiku 2020 r., co oznacza spadek o 8,2 % rdr.,
 • 12 970 041,97 zł narastająco w okresie styczeń – październik 2020 r., co oznacza spadek o 14,2 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu październiku odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową
i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 9/2020 z dnia 6 października 2020 r. Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021
 • ESPI 17/2020 z dnia 14 października 2020 r. Raport miesięczny za wrzesień 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 grudnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za listopad
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 17/2020

Raport miesięczny za wrzesień 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 2 218 963,87 zł we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost 18,5 % rdr.,
 • 12 196 919,51 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2020 r., co oznacza spadek o 14,5 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu wrześniu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 16/2020 z dnia 14 września sierpnia 2020 r. Raport miesięczny za sierpień 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 13 listopada 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik
  2020 r.
 • w dniu 13 listopada 2020 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport EBI 9/2020

Powołanie biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6.10.2020 Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o wyborze Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Obrońców Poczty Polskiej 3, 83-200 Pruszcz Gdański do badania sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2020-2021.

Spółka Transfer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1008.

Podstawa prawna: Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport ESPI 16/2020

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za sierpień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 842 181,67 zł w sierpniu 2020 r., co oznacza spadek o 11,5 % rdr.,
 • 9 977 955,64 zł narastająco w okresie styczeń – sierpień 2020 r., co oznacza spadek
  o 19,5 % rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu sierpniu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 15/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r. Raport miesięczny za lipiec 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 października 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za wrzesień
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 15/2020

Raport miesięczny za lipiec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za lipiec 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 271 870,51 zł w lipcu 2020 r., co oznacza spadek o 13,3% rdr.,
 • 8 135 773,97 zł narastająco w okresie styczeń – lipiec 2020 r., co oznacza spadek
  o 21,1% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu lipcu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 13/2020 z dnia 1 lipca 2020 r. Raport informujący o połączeniu Emitenta ze spółką Indiver SA
 • ESPI 14/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Raport miesięczny za czerwiec 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 września 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za sierpień
  2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 14/2020

Raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

 • 1 662 021,30 zł w czerwcu 2020 r., co oznacza spadek o 16,9 % rdr,
 • 6 863 903,46 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2020 r., co oznacza spadek
  o 22,4 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) z Indiver Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000381928 („Spółka Przejmowana”).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu czerwcu odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 11/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Raport miesięczny za maj 2020 r.
 • Korekta numeru raportu bieżącego 11/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 12 sierpnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
 • w dniu 14 sierpnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect