Raport ESPI 11/2020

Raport miesięczny za kwiecień 2020r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za kwiecień 2020r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 917 569,91 zł w kwietniu 2020r., co oznacza spadek o 32,4% rdr,
 • 3 760 887,04 zł narastająco w okresie styczeń – kwiecień 2020r., co oznacza spadek
  o 24,9% rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W miesiącu kwietniu odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 8/2020 z dnia 9 kwietnia 2020r. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
 • ESPI 9/2020 z dnia 14 kwietnia 2020r. Raport miesięczny za marzec 2020r.

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 10 czerwca 2020r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za maj 2020r.
 • w dniu 18 czerwca 2020r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect

Raport ESPI 10/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA

Zarząd DEKTRA SA (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020

 

 1. Maciej Stefański – posiadający 500.000 akcji , z których przysługiwało 1.000.000 głosów , co stanowiło 100 % liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 62,34% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki 06.05.2020 wykonywano prawo głosu z 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu ( na jedną akcję przypadają dwa głosy) Spółki.

Podstawa prawna:

art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

Raport EBI 6/2020

Korekta raportu nr 05/2020

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż w raporcie bieżącym nr 05/2020 „Wypłata dywidendy za 2019 r.”z dnia dzisiejszego, błędnie podano kwotę dywidendy.

Zarząd Dektra SA podaje do publicznej wiadomości skorygowany raport:

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 06.05.2020 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 441 600 zł. Kwota zysku za rok 2019 wyniosła 548 940,65 zł.

 

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 5/2020

Wypłata dywidendy za 2019 r.

Zarząd DEKTRA SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce 06.05.2020 r., postanowiło o wypłacie dywidendy w kwocie 548 940,65 zł.

Wszystkie 1.104.000 akcji Spółki uczestniczą w podziale dywidendy, a na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy).

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 czerwca 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 2 lipca 2020 r.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 oraz § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Raport EBI 4/2020

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 20

 

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 20, dotyczącą wyboru członka Rady Nadzorczej Dektra SA. Z uwagi na ogłoszenie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Dz. U. z 2020 r., poz. 491) nie udało się zebrać ofert osób zainteresowanych pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

 

Raport EBI 3/2020

Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12

Zarząd Spółki Dektra SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 06.05.2020 r., odstąpiło od głosowania nad uchwałą nr 12, dotyczącą udzielenia absolutorium Maciejowi Stefańskiemu z wykonania przez niego obowiązków zarządczych, ze względu na treść przepisu art. 413 ksh (tj. z powodu braku akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad tą uchwałą).

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Raport EBI 2/2020

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

w dniu 6.05.2020r

Zarząd Spółki Dektra SA przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06.05.2020 r.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

 

 

Załączniki:

06.05.2020 protokół DEKTRA WZA  

Plan połączenia

Raport ESPI 9/2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2020 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 194 475,83 zł w marcu 2020 r., co oznacza spadek o 4,4 % rdr,
 • 2 843 317, 13 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2020 r., co oznacza spadek o 22,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2019
 • ESPI 3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Raport miesięczny za luty 2020 r.
 • ESPI 4/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Zawarcie umowy na zakup akcji Spółki Indiver SA
 • ESPI 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r. Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Dektra SA oraz Indiver SA
 • ESPI 6/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
 • ESPI 7/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 6 maja 2020 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • w dniu 12 maja 2020 r. nastąpi publikacja okresowego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kw. 2020 r.,
 • w dniu 14 maja 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 8/2020

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.dektra.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Toruniu ul. Równinna 29-31 w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 14:00 począwszy od dnia 25 marca 2020 r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.


Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym ESPI nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020r i ESPI 6/2020 z dnia 24 marca 2020r.


PLAN POŁĄCZENIA

Podstawa prawna: Inne uregulowania, art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych

Raport ESPI 7/2020

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 06.05.2020 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.