Raport ESPI 9/2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2020 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 194 475,83 zł w marcu 2020 r., co oznacza spadek o 4,4 % rdr,
 • 2 843 317, 13 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2020 r., co oznacza spadek o 22,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2019
 • ESPI 3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Raport miesięczny za luty 2020 r.
 • ESPI 4/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Zawarcie umowy na zakup akcji Spółki Indiver SA
 • ESPI 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r. Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Dektra SA oraz Indiver SA
 • ESPI 6/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
 • ESPI 7/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 6 maja 2020 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • w dniu 12 maja 2020 r. nastąpi publikacja okresowego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kw. 2020 r.,
 • w dniu 14 maja 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 8/2020

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz drugi Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.dektra.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Toruniu ul. Równinna 29-31 w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 14:00 począwszy od dnia 25 marca 2020 r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.


Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym ESPI nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020r i ESPI 6/2020 z dnia 24 marca 2020r.


PLAN POŁĄCZENIA

Podstawa prawna: Inne uregulowania, art. 504§1 Kodeksu spółek handlowych

Raport ESPI 7/2020

Działając w oparciu o przepis art. 402 (1) § 1 Ksh, Zarząd Spółki Dektra SA z siedzibą w Toruniu zwołuje na dzień 06.05.2020 roku, na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Raport ESPI 6/2020

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 504 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych, zawiadamia po raz pierwszy Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej ze spółką zależną INDIVER Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (“Spółka Przejmowana”).

Połączenie spółek nastąpi stosownie do treści art. 492 § 1 ust. 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę, połączenie nastąpi w ramach procedury uproszczonej przewidzianej w przepisach art. 516 § 6 k.s.h.

Plan Połączenia udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.dektra.pl zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Ponadto, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą zapoznać się w siedzibie Spółki Przejmowanej w Toruniu ul. Równinna 29-31 w dni robocze, w godzinach od 10:00 do 14:00 począwszy od dnia 25 marca 2020 r. przez co najmniej miesiąc, aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.


Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego w najbliższym czasie.

Emitent informował o ogłoszeniu zamiaru połączenia ze spółką zależną raportem bieżącym ESPI nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020r.

Podstawa prawna: Inne uregulowania, art. 504§1 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych

Plan połączenia

Raport ESPI 5/2020

Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Dektra SA oraz Indiver SA.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Spółka”), informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. nastąpiło uzgodnienie i podpisanie planu połączenia spółki Dektra SA (dalej również: „Spółka Przejmująca”) oraz jej spółki zależnej tj. Indiver SA (dalej również: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, jako Spółka Przejmująca, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Z uwagi na fakt, iż Spółka jako Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów połączenie nastąpi w trybie uproszczonym i stosownie do:

a) art. 515 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jako spółki przejmującej oraz bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej;

b) art. 516 § 6 ksh, w związku z art. 516 § 5 ksh, plan połączenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym, nie będzie jednak podlegać badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH i opinia biegłego w tym zakresie nie będzie sporządzana, a nadto zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

Ze względu na brak podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz to, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki i nie proponuje się żadnych innych zmian tego Statutu, nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany Statutu Spółki.

Połączenie spółek będzie uzależnione od podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki jako Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwał zawierających zgodę na połączenie, w tym na Plan Połączenia.

Plan połączenia wraz z załącznikami jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.dektra.pl w zakładce inwestorzy. Podpisany plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne.

PLAN-POŁĄCZENIA.pdf

Raport ESPI 4/2020

Zawarcie umowy na zakup akcji Spółki Indiver SA

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu dalej: „Emitent” informuje, że w dniu 16 marca 2020 roku została zawarta przez Emitenta umowa na zakup akcji zwykłych na okaziciela Spółki Indiver S.A. z siedzibą w Toruniu KRS 0000381928, w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę w wysokości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).


Strony umowy ustaliły, że cena za akcje zostanie zapłacona Sprzedającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

W wyniku niniejszej transakcji Emitent stanie się jedynym akcjonariuszem Spółki Indiver. Umowa została zawarta w związku z planowanym połączeniem obu Spółek.


Spółka przekazuje niniejszą informację, ponieważ będzie ona miała wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: art.

Art 17 ust. 1 MAR- informacje poufne

Raport ESPI 3/2020

Raport miesięczny za luty 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za luty 2020 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
 • 908 853,07 zł w lutym 2020 r., co oznacza spadek o 26,5% rdr,
 • 1. 648 841,30 zł narastająco w okresie styczeń – luty 2020 r., co oznacza spadek o 31,3% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
 • ESPI 2/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Raport miesięczny za styczeń 2020 r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 14 kwietnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za marzec 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 2/2020

Raport miesięczny za styczeń 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za styczeń 2020 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:
  • 743 439,52 zł w styczniu 2020 r., co oznacza spadek o 36% rdr.
 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • ESPI 1/2020 z dnia 14.01.2020 r. Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 13 marca 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za luty 2020 r.

 • w dniu 11 marca 2020 r. nastąpi publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

Raport ESPI 1/2020

Raport miesięczny za grudzień 2019 r.

Zarząd Dektra S.A. z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za grudzień 2019 r.

 1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

  • 356 730,85 zł w grudniu 2019 r., co oznacza spadek o 31,9% rdr,
  • 16 164 027,46 zł narastająco w okresie styczeń – grudzień 2019 r., spadek o 9,7% rdr.
 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

 1. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 11/2019 z dnia 11.12.2019 r. Wypowiedzenie umowy z Autoryzowanym Doradcą

 • ESPI 20/2019 z dnia 13.12.2019 r. Raport miesięczny za listopad 2019 r.

 • EBI 12/2019 z dnia 19.12.2019 r. Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

 1. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 14 lutego 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za styczeń 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.