Raport ESPI 4/2020

Zawarcie umowy na zakup akcji Spółki Indiver SA

Zarząd Dektra Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu dalej: „Emitent” informuje, że w dniu 16 marca 2020 roku została zawarta przez Emitenta umowa na zakup akcji zwykłych na okaziciela Spółki Indiver S.A. z siedzibą w Toruniu KRS 0000381928, w liczbie 200.000 (dwieście tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę w wysokości 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).


Strony umowy ustaliły, że cena za akcje zostanie zapłacona Sprzedającemu na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

W wyniku niniejszej transakcji Emitent stanie się jedynym akcjonariuszem Spółki Indiver. Umowa została zawarta w związku z planowanym połączeniem obu Spółek.


Spółka przekazuje niniejszą informację, ponieważ będzie ona miała wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: art.

Art 17 ust. 1 MAR- informacje poufne