Raport ESPI 11/2020

Raport miesięczny za maj 2020r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za maj 2020r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1. 440 995,12 zł w maju 2020r., co oznacza spadek o 21,7 % rdr,
 • 5. 201 879,16 zł narastająco w okresie styczeń – maj 2020r., co oznacza spadek
  o 24 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu maju odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 2/2020 z dnia 6 maja 2020r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 6 maja 2020r.,
 • EBI 3/2020 z dnia 6 maja 2020r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 12,
 • EBI 4/2020 z dnia 6 maja 2020r. Odstąpienie przez ZWZ Dektra SA od głosowania nad uchwałą nr 20,
 • EBI 5/2020 z dnia 6 maja 2020r. Wypłata dywidendy za 2019r.,
 • EBI 6/2020 z dnia 6 maja 2020r. Korekta raportu nr 05/2020,
 • ESPI 10/2020 z dnia 7 maja 2020r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Dektra SA,
 • EBI 7/2020 z dnia 12 maja 2020r. Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny Dektra SA za I kwartał 2020r.,
 • ESPI 11/2020 z dnia 14 maja 2020r. Raport miesięczny na kwiecień 2020r.
 1. Kalendarz inwestora:
 • w dniu 18 czerwca 2020r. nastąpi ustalenie prawa do dywidendy,
 • w dniu 2 lipca 2020r. nastąpi wypłata dywidendy z zysk u osiągniętego w 2019r.,
 • w dniu 14 lipca 2020r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za czerwiec 2020r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnec