Raport ESPI 9/2020

Raport miesięczny za marzec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za marzec 2020 r.

1. Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Dektra wyniosły:

 • 1 194 475,83 zł w marcu 2020 r., co oznacza spadek o 4,4 % rdr,
 • 2 843 317, 13 zł narastająco w okresie styczeń – marzec 2020 r., co oznacza spadek o 22,1 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Nie wystąpiły.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

 • EBI 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny DEKTRA SA za rok obrotowy 2019
 • ESPI 3/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Raport miesięczny za luty 2020 r.
 • ESPI 4/2020 z dnia 16 marca 2020 r. Zawarcie umowy na zakup akcji Spółki Indiver SA
 • ESPI 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r. Podpisanie i podanie do publicznej wiadomości planu połączenia w ramach przygotowania procesu połączenia Dektra SA oraz Indiver SA
 • ESPI 6/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek
 • ESPI 7/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dektra Spółka Akcyjna

4. Kalendarz inwestora:

 • w dniu 6 maja 2020 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 • w dniu 12 maja 2020 r. nastąpi publikacja okresowego raportu jednostkowego oraz skonsolidowanego za I kw. 2020 r.,
 • w dniu 14 maja 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.