Raport ESPI 17/2020

Raport miesięczny za wrzesień 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za wrzesień 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 2 218 963,87 zł we wrześniu 2020 r., co oznacza wzrost 18,5 % rdr.,
  • 12 196 919,51 zł narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2020 r., co oznacza spadek o 14,5 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu wrześniu odczuwalne były utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 16/2020 z dnia 14 września sierpnia 2020 r. Raport miesięczny za sierpień 2020 r.
  1. Kalendarz inwestora:
  • w dniu 13 listopada 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za październik
    2020 r.
  • w dniu 13 listopada 2020 r. nastąpi publikacja raportu okresowego za III kwartał
    2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect