Raport ESPI 14/2020

Raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

Zarząd Dektra SA z siedzibą w Toruniu („Emitent”) przekazuje raport miesięczny za czerwiec 2020 r.

1. Przychody Emitenta wyniosły:

  • 1 662 021,30 zł w czerwcu 2020 r., co oznacza spadek o 16,9 % rdr,
  • 6 863 903,46 zł narastająco w okresie styczeń – czerwiec 2020 r., co oznacza spadek
    o 22,4 % rdr.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta:

W dniu 30 czerwca 2020 r. dokonano wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, połączenia Emitenta („Spółka Przejmująca”) z Indiver Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000381928 („Spółka Przejmowana”).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, również w miesiącu czerwcu odczuwalne były utrudniania w prowadzeniu działalności gospodarczej z uwagi na wystąpienie pandemii wirusa COVID-19, a także mniejsze zainteresowanie ofertą handlową Emitenta. Nie jest aktualnie możliwe oszacowanie jak wielki wpływ będzie ta sytuacja miała na kondycję finansową i wyniki finansowe Emitenta.

3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:

  • ESPI 11/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Raport miesięczny za maj 2020 r.
  • Korekta numeru raportu bieżącego 11/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.

4. Kalendarz inwestora:

  • w dniu 12 sierpnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.,
  • w dniu 14 sierpnia 2020 r. nastąpi publikacja raportu miesięcznego za lipiec 2020 r.

Grupa Emitenta uznaje raport miesięczny za informację poufną z uwagi na publikację przychodów netto ze sprzedaży za dany miesiąc.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR oraz pkt. 16 Załącznika do Uchwały
Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 31 marca 2010 r. – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect